Zwolnienie dyscyplinarne

Świadectwo pracy jest wydawane pracownikowi po ustaniu bądź rozwiązaniu stosunku pracy. W dokumencie tym muszą znaleźć się ważne dla przyszłego pracodawcy informacje dotyczące uprawnień pracowniczych. Często pada tutaj pytanie o to czy należy w nim umieszczać informację o zwolnieniu dyscyplinarnym.

Decydując się na zwolnienie pracownika w trybie dyscyplinarnym, pracodawca musi mieć na względzie nie tylko to, jak napisać wypowiedzenie, ale również i świadectwo pracy. Zachowanie odpowiedniej formy jest w obu przypadkach niezwykle ważne, jeżeli pracodawca nie chce dawać pracownikowi podstaw do zakwestionowania treści wypowiedzenia czy świadectwa pracy – należy pamiętać o tym, że istnieje taka opcja, by sprawą zajął się sąd pracy. Generalnie rzecz biorąc, zasada jest taka, że w świadectwie pracy nie zamieszcza się informacji o okolicznościach, w których stosunek pracy został zakończony – nie ma więc tu znaczenia czy była to dyscyplinarka, rozwiązanie umowy zaporozumieniem stronczy też  likwidacja stanowiska (uwzględnia się jednak stanowisko, na którym pracownik był zatrudniony) bądź zakładu pracy. Nie odnotowuje się też np. tego, że wpisana była nagana w aktach pracownika. Przy tej sposobności warto przypomnieć, iż jeśli wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony nastąpiło z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy bądź z innych przyczyn nie dotyczących pracowników, podaje się informację o tym, że zastosowano skrócony okres wypowiedzenia.

Wracając jednak do wątku głównego, pracodawca ma prawo wpisać w świadectwie, iż stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania przez pracodawcę umowy bez wypowiedzenia. Pracodawca musi poza tym pamiętać o tym, jaki czas ma na wydanie świadectwa pracy – termin ten jest uzależniony od rodzaju umowy, którą miał podpisaną pracownik.