Świadectwo pracy dla copywritera

Świadectwo pracy jest dokumentem wydawanym pracownikowi przez pracodawcę po ustaniu stosunku pracy. Znajdujące się w nim informacje są istotne w kontekście ustalania uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego przez następnego pracodawcę. Kiedy copywriter może liczyć na wydanie takiego dokumentu, a kiedy nie?

Gdy copywriter jest pracownikiem

Zasady wystawiania świadectwa pracy są określone w kodeksie pracy i w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej. Dokument ten jest w nierozerwalny sposób powiązany ze stosunkiem pracy, a zatem copywriter może otrzymać go wówczas, gdy w świetle obowiązujących przepisów jest pracownikiem – czyli osobą fizyczną zatrudnioną na podstawie:

  • umowy o pracę,
  • powołania,
  • wyboru,
  • mianowania,
  • spółdzielczej umowy o pracę.

Takiej osobie po ustaniu stosunku pracy pracodawca zobligowany jest wydać świadectwo – niedopełnienie tego obowiązku jest wykroczeniem przeciw prawom pracownika, za które grozi kara grzywny. To, w jakim wymiarze był zatrudniony copywriter oraz w jakich okolicznościach ustał stosunek pracy, jest w tym momencie bez znaczenia.

Copywriter na umowie cywilnoprawnej

Czy copywriter dostanie świadectwo pracy, jeśli był zatrudniony w ramach umowy cywilnoprawnej? To ważne pytanie, ponieważ wielu copywriterów pracuje w oparciu o takie właśnie umowy. Umowa o dzieło oraz umowa zlecenie podlegają pod kodeks cywilny, a nie kodeks pracy, w związku z czym fakt posiadania którejś z nich przez copywritera nie czyni go pracownikiem zgodnie z rozumieniem kodeksu pracy. Jednakże w takiej sytuacji copywriter ma prawo wystąpić do zleceniodawcy z wnioskiem o wystawienie specjalnego zaświadczenia o okresie wykonywania zlecenia/dzieła. W zaświadczeniu tym nie może zabraknąć informacji dotyczących:

  • wysokości wynagrodzenia,
  • zaliczek na podatek dochodowy,
  • składkach na ubezpieczenie społeczne – punkt ten nie dotyczy umowy o dzieło.

W przypadku umowy zlecenia powyższy dokument ma znaczenie, jeśli copywriter np. rejestruje się w urzędzie pracy. Po spełnieniu określonych warunków istnieje bowiem możliwość pobierania zasiłku dla bezrobotnych.