Świadectwo pracy przy umowie zlecenia

Umowa zlecenie to obecnie dość popularna forma zatrudnienia – z punktu widzenia pracodawcy na pewno znacznie korzystniejsza niż umowa o pracę. Znajdują do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a nie kodeksu pracy, co pociąga za sobą określone konsekwencje.

Osoba pracująca na umowę zlecenie nie w świetle przepisów jest pracownikiem – o tym wyraźnie stanowi zarówno kodeks pracy, jak i rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej związane z omawianymi na tej stronie zagadnieniami. W związku z tym po wygaśnięciu umowy zlecenia zleceniobiorca nie otrzymuje świadectwa pracy. Taki dokument jest obowiązkowo wystawiany jedynie po wygaśnięciu stosunku pracy. Niemniej jednak zleceniobiorca może się zwrócić z prośbą o wystawienie zaświadczenia o okresie wykonywania zlecenia. Na takim zaświadczeniu powinny się znaleźć informacje dotyczące:

– wysokości wynagrodzenia,

– składkach na ubezpieczenie społeczne,

– podatku dochodowym.

W tym momencie warto nadmienić, iż informacje odnoszące się do dwóch pierwszych z powyżej wymienionych punktów mają ogromne znaczenie, gdy ktoś, kto pracował na umowę zlecenie zarejestruje się np. w urzędzie pracy. Zasiłek dla bezrobotnych będzie takiej osobie przysługiwał wówczas, gdy:

– w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień w rejestracji w PUP podlegała ona pod ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy łącznie  przez łączny okres co najmniej 365 dni,

– z tytułu wykonywania umowy zlecenia otrzymywała wynagrodzenie nie mniejsze niż minimalne wynagrodzenie za pracę; w 2014 r. wynagrodzenie minimalne wynosi 1680 zł brutto.

Jeśli chodzi o czas na dostarczenie zleceniobiorcy takiego zaświadczenia, to zleceniodawca powinien to uczynić możliwie jak najszybciej.