Jak prawidłowo wypełnić świadectwo pracy

Informacje zawarte w świadectwie pracy wystawianym pracownikowi po ustaniu stosunku pracy są bardzo ważne dla kolejnego pracodawcy w kontekście praw pracowniczych przysługujących danej osobie. Dlatego też bardzo ważne jest to, aby taki dokument został wypełniony w prawidłowy sposób.

Świadectwo pracy jest podzielone na kilka ustępów, w których należy zamieścić odpowiednie dane. Poniżej znajduje się charakterystyka poszczególnych ustępów.

Ustęp 1 – Dane ogólne.

Jest to miejsce na zamieszczenie podstawowych danych pracownika takich jak:

– imię i nazwisko,

– data urodzenia,

– adres,

– imiona rodziców.

Ponadto znaleźć się muszą tutaj następujące informacje:

– nazwa pracodawcy,

– okres zatrudnienia,

– wymiar pracy,

– data i miejsce wystawienia świadectwa pracy.

W szczególnych sytuacjach wymagana jest informacja o nazwie poprzedniego pracodawcy i okresie zatrudnienia u niego.

Ustęp 2 – Dane o zajmowanych stanowiskach, pełnionych funkcjach.

Jak sama nazwa wskazuje, w ustępie 2 pracodawca powinien umieścić informacje o tym jakie w okresie zatrudnienia pracownik pełnił funkcje/zajmował stanowiska – dotyczy to wszystkich funkcji/stanowisk.

Ustęp 3 – Tryb ustania stosunku pracy, szczególne podstawy rozwiązania stosunku pracy.

W tym miejscu muszą się znaleźć informacje o sposobie ustania stosunku pracy. Umowa o pracę może zostać rozwiązana wskutek:

– porozumienia stron,

– oświadczenia jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,

– oświadczenia jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia,

– ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta,

– upływu czasu, na który była zawarta.

Pracodawca nie jest zobligowany do podawania konkretnych przyczyn, ma on jedynie wskazać podstawę ustania stosunku pracy.

Ustęp 4 – Okoliczności, od których uzależnione jest uzyskanie uprawnień u kolejnego pracodawcy.

Wymagane są tu informacje będące podstawą do ustalenia uprawnień pracowniczych u kolejnego pracodawcy lub uprawnień z ubezpieczenia społecznego:

Ust. 4 pkt 1 – Informacja o urlopie wypoczynkowym

Pracodawca musi wskazać wykorzystaną przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego.

– Ust. 4 pkt 2 – Informacja dotycząca urlopu bezpłatnego

Jeśli pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego, stosowna informacja musi się znaleźć w świadectwie pracy. Trzeba też wskazać prawną podstawę udzielenia takiego urlopu.

– Ust. 4 pkt 3 – Informacja dotycząca urlopu wychowawczego

Jest to miejsce na informację o wykorzystanym przez pracownika okresie urlopu wychowawczego.

– Ust. 4 pkt 4 – Informacje o okresach niezdolności do pracy

W tym punkcie pracodawca musi wskazać okresy niezdolności do pracy, za które pracownik zachował prawo do wynagrodzenia chorobowego.

– Ust. 4 pkt 5 – Informacje dotyczące wykorzystania dwóch dni opieki nad dzieckiem

Tu powinna znaleźć się informacja o tym czy pracownik wychowujący co najmniej 1 dziecko w wieku do lat 14 wykorzystał przysługujące mu 2 dni do opieki nad nim.

– Ust. 4 pkt 6 – Informacje dotyczące skrócenia okresu wypowiedzenia

Tu musi się znaleźć informacja dotycząca  zastosowania skróconego okresu wypowiedzenia w sytuacji, jeśli  wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony nastąpiło z powodu ogłoszenia upadłości/likwidacji pracodawcy bądź też z innych przyczyn, które nie dotyczą pracowników.

– Ust. 4 pkt 7 – Informacja dotycząca odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych

Należy wskazać dzień, miesiąc, rok wskazując datę rozpoczęcia i zakończenia służby.

–  Ust. 4 pkt 8 – Informacja dotyczącą pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze

W tym miejscu powinna się znaleźć informacja na temat okresu wykonywania pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze. Pracodawca musi podać też nazwę stanowiska.

– Ust. 4 pkt 10 – Informacja o okresach nieskładkowych

Trzeba tu zamieścić informacje o okresach składkowych i nieskładkowych uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty.

Ustęp 5 – Informacje dotyczące prowadzonej egzekucji z wynagrodzenia.

Ustęp ten odnosi się do kwestii zajęcia przez komornika wynagrodzenia pracowniczego. Pracodawca ma obowiązek wymienić tu:

– dane komornika,

– numer sprawy egzekucyjnej,

– wysokość potrąconych kwot.

Ustęp 6 – Informacje uzupełniające – obligatoryjne i na wniosek.

– Ust. 6 pkt 1 – tu musi się znaleźć informacja o należnościach ze stosunku pracy, które zostały uznane przez pracodawcę i niewypłacone pracownikowi z uwagi na brak dostatecznych środków finansowych.

– Ust. 6 pkt 2 – jest to miejsce na informacje zamieszczane na żądanie pracownika:

– o wysokości i składnikach wynagrodzenia,

– o uzyskanych kwalifikacjach,

– o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub          przyznania mu odszkodowania.

Ponadto na świadectwie pracy muszą się znaleźć:

– pouczenie zawierające informację o tym, że pracownikowi przysługuje prawo do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy w terminie 7 dni od daty otrzymania świadectwa oraz o możliwości odwołania się do Sądu Pracy od decyzji pracodawcy, który odmówił sprostowania świadectwa pracy,

– podpis pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu.