Świadectwo pracy w ustawie

Wystawienie świadectwa pracy po rozwiązaniu lub ustaniu stosunku pracy to jeden z najważniejszych obowiązków, jakie ma pracodawca wobec pracownika. Pomimo tego, że nie obowiązuje żaden jedne unormowany wzór tego dokumentu, przepisy jasno określają, gdzie wypisać poszczególne informacje, które są niezbędne dla ustalenia przez następnego pracodawcę uprawnień przysługujących pracownikowi.

Zasady wystawiania świadectwa pracy regulują:

– przepisy kodeksu pracy – w Polsce obowiązuje ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1502), którego artykuł 1 określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców,

rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej.

Poniżej przedstawionych jest kilka przykładowych kwestii, które przy wystawianiu dokumentu trzeba mieć na uwadze w kontekście zapisów znajdujących się w kodeksie pracy (kp):

– ust. 4 pkt 3 świadectwa pracy – w tym miejscu wpisuje się informacje o urlopie wychowawczym, np. czy pracownik wykorzystywał urlop wychowawczy, a jeśli tak, to w jakim wymiarze,

– świadectwo pracy art 36 § 1 kp – chodzi o to, że w świadectwie powinna znaleźć się informacja o okresie, za który zgodnie z art  36 § 1 kodeksu pracy pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

– świadectwo pracy art 30 § 1  kp – chodzi o to, że w świadectwie pracy wskazuje się jedynie podstawę prawną rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy bez przyczyny jego ustania,

– świadectwo pracy art 53 § 1 kp – punkt ten jest powiązany z powyższym punktem, a odnosi się do art 53 § 1 kp mówiącego o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia,

– świadectwo pracy z paragrafem 52 – art 52 § 1 kp odnosi się do dyscyplinarnego zwolnienia pracownika, informacjo o okolicznościach rozwiązania lub ustania stosunku pracy nie zamieszcza się w świadectwie pracy,

– świadectwo pracy art 55 kp – zgodnie z art 52 § 1 kp pracownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy o pracę w ściśle określonych przypadkach, ale jak już zostało napisane, okoliczności ustania lub rozwiązania stosunku pracy w świadectwie pracy się nie uwzglednia,

– punkt 6 świadectwa pracy ust. 4 – służy podaniu informacji dotyczących skrócenia okresu wypowiedzenia w sytuacji, gdy wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony nastąpiło z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn nie dotyczących pracowników; pracownik może otrzymać wówczas specjalny ekwiwalent.

W świadectwie pracy musi generalnie znaleźć się szereg informacji o wielu aspektach związanych z zatrudnieniem jak np. okresy nieskładkowe, czy pracownik wykorzystywał urlop ojcowski bądź inne przywileje związane z rodzicielstwem etc. To czy będzie wydane świadectwo pracy po 3 miesiącach zatrudnienia, czy po dłuższym lub krótszym okresie, nie ma to znaczenia – grunt, by było to zrobione w terminie i zgodnie z obowiązującymi zasadami.