Umowa o dzieło

Świadectwo pracy jest dokumentem wydawanym pracownikowi po wygaśnięciu lub rozwiązaniu stosunku pracy. Jego treść musi zawierać wiele informacji, które są cenne z punktu widzenia kolejnego pracodawcy. Powstaje w związku z tym pytanie czy osoba pracująca na umowę o dzieło ma szansę na otrzymanie takowego dokumentu?

Przepisy stanowią bardzo wyraźnie, że świadectwo pracy może zostać wydane tylko i wyłącznie pracownikowi, którym w świetle obowiązujących przepisów jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Umowa o dzieło jest natomiast umową cywilnoprawną (nie należy jej mylić z różnymi formami umowy o pracę jak np. umowa na zastępstwo) – oznacza to zatem, że zastosowanie do niej znajduje kodeks cywilny, a nie kodeks pracy. To z kolei jest równoznaczne z tym, że świadectwo pracy nie przysługuje osobom pracującym na umowę o dzieło.

Należy jednak zaznaczyć, iż na żądanie osoby wykonującej umowę o dzieło może zostać wystawione specjalne zaświadczenie o okresie zatrudnienia. Jeśli chodzi o termin wydania takiego dokumentu, strona powierzająca wykonanie umowy o dzieło powinna uczynić to jak najszybciej. Ponadto ma ona też prawo wystawić wykonawcy dzieła referencje.