Nie wydano świadectwa

Wydanie świadectwa pracy jest jednym z obowiązków pracodawcy wobec pracownika. Obowiązek ten ma charakter bezwzględny – nie jest w żaden sposób uzależniony od takich czynników jak podstawa nawiązania stosunku pracy, trybu jego rozwiązania (porozumienie stron etc.) czy czas trwania okresu zatrudnienia.

Istotne aspekty

Świadectwo pracy jest wydawane zarówno przy umowach na czas określony, jak i terminowych. Jeśli chodzi o termin wydania dokumentu, to obecnie jest on uzależniony właśnie od rodzaju umowy, jaką miał podpisaną pracownik. Dla przykładu jeśli w rachubę wchodzą umowy terminowe, pracownik może złożyć podanie o wystawienie świadectwa za konkretny okres zatrudnienia. Ponadto termin otrzymania dokumentu nie może być w żaden sposób uzależniony od tego czy pracownik rozliczył się już z pracodawcą. Warto też pamiętać o tym, że na życzenie pracownika świadectwo jest wystawiane, jeżeli: umowa o pracę wygasła lub została rozwiązana, ale pracodawca nawiązuje  z pracownikiem kolejną umowę bądź gdy zostało zgubione albo błędnie wystawione.

Prawo roszczenia o naprawienie szkody

Efektem nie dostarczenia na czas świadectwa pracy są poważne konsekwencje, włącznie z karami finansowymi. Każdy pracodawca musi mieć świadomość tego, że z punktu widzenia pracownika świadectwo pracy to niezwykle ważny dokument – z tego chociażby w względu, że na jego podstawie przyszły pracodawca ustala wymiar urlopu wypoczynkowego, zaś ZUS wylicza wysokość świadczeń emerytalnych lub rentowych. Nie dopełnienie przez pracodawcę powyższego obowiązku skutkuje tym, że pracownik może złożyć pozew o świadectwo pracy. Przysługuje mu prawo roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę, a będącej rezultatem nie wydania świadectwa w przepisowym terminie bądź wystawienia go z błędami. Aby jednak takowe żądanie okazało się skuteczne, muszą zostać jednocześnie spełnione 3 warunki:

– świadectwo nie zostało wydane na czas lub wcale/wydano je w niewłaściwy sposób,

– pracownik poniósł szkodę, np. nie mógł zatrudnić się u nowego pracodawcy, co naraziło go na straty finansowe,

– powyższa szkoda w sposób bezpośredni wynikała z działania pracodawcy.