Korekta świadectwa pracy

Otrzymując świadectwo pracy, pracownik powinien je przejrzeć pod kątem poprawności zawartych w nim informacji, a także poprawności ortograficznej. W sytuacji, kiedy jest ono błędnie wystawione, niezbędna jest korekta.  

Pracownik, który na wydanym mu świadectwie pracy dostrzegł błędy, ma prawo w terminie 7 dni od dnia otrzymania świadectwa złożyć specjalne odwołanie, wnioskując do pracodawcy o sprostowanie dokumentu. Jeżeli wniosek ten zostanie przez pracodawcę uwzględniony, to w przeciągu 7 dni od jego otrzymania pracodawca musi poprawić fałszywe dane i wydać skorygowany dokument pracownikowi. Korekcie podlegają nie tylko błędy merytoryczne, ale również i ortograficzne.

Wystawiając korektę świadectwa pracy, pracodawca powinien:

– opatrzyć dokument faktyczną datą – a zatem datą wystawienia skorygowanego świadectwa,  a nie oryginału (nie ma możliwości wydania skorygowanego dokumentu bez pieczątki firmowej),

– do sprostowanego świadectwa dołączyć pismo zawierające informacje o przyczynach korekty i poddanych jej elementach; w piśmie tym należy też zwrócić się do pracownika (pamiętając o zachowaniu imiennej formy) z prośbą o zwrot lub zniszczenie błędnego dokumentu.

W sytuacji, gdy pracownik nie przychyli się do prośby o zwrot świadectwa, które zostało źle wystawione, pracodawca może stosowną adnotację zamieścić w aktach osobowych, opcjonalnie dołączając potwierdzenie z poczty będące dowodem na to, że pracownik odebrał już prawidłowo wypisane świadectwo.

Uwaga: świadectwo pracy jest wymagane bez względu na okoliczności rozwiązania stosunku pracy – nie ma znaczenia czy miało to miejsce np. za porozumieniem stron czy bez wypowiedzenia. Osobom wykonującym pracę bez umowy o pracę świadectwo nie przysługuje. Inne zasady obowiązują, gdy w rachubę wchodzi duplikat świadectwa pracy – to nie to samo, co skorygowanie dokumentu.