Czym jest partnerstwo Publiczno-Prywatne?

Dzięki rozdziałowi zadań, odpowiedzialności oraz zagrożenia w ramach ppp osiąga się najbardziej skuteczny finansowo sposób tworzenia bazy oraz świadczenia usług publicznych. Każda osoba zainteresowana ową tematyką, powinna zajrzeć na stronę internetową https://jacekkosinski.pl/uslugi/partnerstwo-publiczno-prywatne/.

Czemu się opłaca

W wypadku gmin oddziaływanie w ramach PPP ma na celu częściową komercjalizację rynku użyteczności społecznej. Jej konsekwencją jest przeznaczenie podmiotom z rynku prywatnego poszczególnych zadań połączonych z rozwojem regionalnej infrastruktury. Idzie zwłaszcza o budowę, administrowanie oraz utrzymanie dróg oraz wiaduktów, dróg kolejowych, szkół, budownictwa komunalnego lub oczyszczalni ścieków. PPP opiera się na założeniu, iż gminie nie jest niezbędny np. prywatny basen lub mieszkania, lecz usługa polegająca na możliwości czerpania z tychże budynków. Jednostka samorządu nie musi zatem ich robić, ale może dać to zadanie prywatnemu inwestorowi, jakiemu może dopłacać za użyczenie obiektów. Efektem takiego wsparcia jest z jednej strony otrzymanie doskonalszej klasy oferowanych usług, natomiast również duże oszczędności w wydatkach podmiotu publicznego, z innej tymczasem dochody z inwestycji dla spółek prywatnych. Partnerstwo publiczno-prywatne w pełnym rozumieniu w określonym w przepisach prawa UE oraz dokumentach instytucji UE, określane jest jako partnerstwo rynku publicznego oraz prywatnego mające na celu działalność działań bądź oferowanie usług, klasycznie dostarczanych poprzez rynek państwowy. Pomoc owa opiera się na założeniu, że każda ze stron jest w stanie wywiązać się ze swoich, przekazanych jej zadań efektywniej aniżeli pozostała strona. Strony w tenże sposób rozwijają się, zajmując się w ramach partnerstwa właśnie ową dziedziną wspólnego zadania, jaką robią najlepiej.

Typ polski

Polski typ partnerstwa publiczno-prywatnego zakłada prawne ustalenie koncepcji celów objętych współdziałaniem. Współpraca podmiotów publicznego oraz prywatnego jest możliwa tylko na bazie umowy o partnerstwie publiczno- prywatnym, jakiej zamiarem jest realizacja zadania publicznego. Partner prywatny podejmuje się realizacji zadania z obszaru administracji społecznej na rzecz owego subiektu administracji społecznej za właściwym wynagrodzeniem. Po stronie podmiotu publicznego, jak także indywidualnego może wystąpić z inicjatywą więcej aniżeli jeden podmiot. W takim wypadku partner publiczny oraz prywatny podpisują umowę bądź porozumienie oraz wyznaczają przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy o partnerstwie publiczno- prywatnym bądź do zawarcia umowy.